Web sitesi tasarımında görsel ve içerik seçiminde en verimli strateji ve çözümler.


Kullanıcı deneyiminin güçlü etkileşimler ve akıcı unsurlar ile zenginleştirilmesine yönelik uygulamalar.

01 — App Shell ve Skeleton screen tasarımı

App Shell


Kusursuz ve akıcı bir tasarıma dahil edilmesi gereken hız unsurları ve son ürüne katkıları.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…


Keeping users hooked can result in award winning projects…


Interactive and innovative projects led us to new approaches.


Road to timeless, sustainable designs…

Creating designs that focus on Aesthetics, Functionality and Sustainability.


Sketch Meetup Türkiye, -99 ve Design+Prototyping işbirliği ile gerçekleştirildi.


Re-designing Turkey’s biggest technology (e-)store brought us to new conclusions.

Page views have always been a key criteria to measure web performance.


From user to becoming a brand ambassador.

Sketch Meetup Turkey organised by -99 and Design+Prototyping group.

-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store