Web Tasarımında Hız ve Hız Algısı

Kusursuz ve akıcı bir tasarıma dahil edilmesi gereken hız unsurları ve son ürüne katkıları.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…

Hızlı web sitesi güven inşa eder.

2GB mobil internet kotasına yavaş bir sitenin etkisi.

İnsanın hız algısı

İnsan beyni ve olaylara yaklaşım biçimleri

İnsan beyni olayları algılama sürecinde aktif ve pasif mod arasında geçiş yapar.
Web sayfasının yüklenme süreçleri

Performans Algısı, Çoğu Durumda Gerçek Performans Kadar Etkilidir.

— Apple

Kaynakça

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store