Web Tasarımında Hız ve Hız Algısı

Kusursuz ve akıcı bir tasarıma dahil edilmesi gereken hız unsurları ve son ürüne katkıları.

Sunumu YouTube’dan takip etmek isteyen için.

Mobil dünyanın mobil kullanıcıları ve en kısıtlı kaynakları: Zaman…

  • Kullanıcıları kaybetmemek: Uzun yükleme süreleri ve verimsiz içeriğe sahip web siteleri, kullanıcılara itici gelmekte ve onları içeride tutamamaktadır.
  • Dönüşüm oranını artırmak: Hız algısının ön planda olduğu ortamlarda kullanıcı dönüşüm oranları ve geçirilen süre büyük bir ölçüde artmakta, sekme oranları düşmektedir.
  • İyi bir kullanıcı deneyimi sunmak: Yapılan her tasarım, temelinde son kullanıcıya hizmet etmek üzere geliştirilmekte. Sunduğumuz deneyimin akıcı olması, kullanıcıda her daim pozitif bir etki bırakacaktır.
  • Etik olarak sorumluluk almak: Özellikle veri tüketimi konusunda Google’ın getirmiş olduğu yeni kıstaslar, kullanıcıların mobil internet kotalarına en az etki edecek siteler üzerinden şekillenmekte. Unutulmamalıdır ki hızlı web sitesi güven inşa eder.

Hızlı web sitesi güven inşa eder.

2GB mobil internet kotasına yavaş bir sitenin etkisi.

İnsanın hız algısı

  • Etkin kullanım: İçeriğin tam yüklenmesini bekleme süresi ile hemen kullanıma hazır hale gelmesi arasındaki dinamiği ele alıyor. Kullanıcılar hemen kullanıma hazır hissiyatı veren siteleri daha hızlı olarak algılarken, bekleme süresi algıda yavaş hissiyatını tetikliyor.
  • Yaş: Genç ve yaşlı kırılımı olarak genç kullanıcılarda 4 saniye ve üzerinin yavaş algılanmasına, yaşlılarda ise bu sürenin tahammül edilebilir olmasına değiniyor.
  • Ruhsal Durum: Kişinin huzurlu ya da huzursuz ruh hali ile orantılı olarak sitenin algısını değiştirmekte. Huzur içinde ziyaret edilen bir site, yükleme süresi 4 saniyenin üzerine çıksa dahi hızlı algılanabilirken, huzursuz ruh halinde tersi şekilde sonuçlanabiliyor.
  • Fiziksel Durum: Ruhsal durum ile bağlantılı olarak kişinin durağan ya da hareket halinde olması ile bağlantılıdır. Sabit konumda iken yüklenme süreleri fazla gelirken, hareket halinde bu algı değişmektedir.

İnsan beyni ve olaylara yaklaşım biçimleri

İnsan beyni olayları algılama sürecinde aktif ve pasif mod arasında geçiş yapar.
Web sayfasının yüklenme süreçleri

Performans Algısı, Çoğu Durumda Gerçek Performans Kadar Etkilidir.

— Apple

Kaynakça

--

--

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
-99 design studio

-99 design studio is a multi-disciplinary digital agency specialized in creating useful and engaging digital products.